Regulamin dla rodziców

Dzień dobry!

Darmowy dostęp do aplikacji przydzielony został Ci przez placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko w wyniku realizacji łączącej nas z nią umowy. Koszty związane z użytkowaniem aplikacji ponosi placówka.

Twórcą i administratorem aplikacji jest Kidplace spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władymira 8/5, 61-055 Poznań, NIP: 7822919804, KRS: 0001021101, sąd rejestrowy:  Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin aplikacji, który zawiera informacje m.in. o zasadach korzystania z aplikacji, prawach i obowiązkach użytkowników oraz administratora, procedurze reklamacyjnej czy ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail hi@kidplace.pl

Pozdrawiamy i życzymy pomyślnego korzystania z aplikacji!

 

 

Spis Treści

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator– Kidplace spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władymira 8/5, 61-055 Poznań, NIP: 7822919804, KRS: 0001021101, sąd rejestrowy:  Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł.
 2. Aplikacja– aplikacja Kidplace, dostępna w wersji webowej pod adresem https://kidplace.app
 3. Konsument– osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kidplace.pl/regulamin-dla-rodzicow/,
 5. Należności– wynagrodzenie przysługujące Placówce z tytułu usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz dziecka Użytkownika w ramach umowy zawartej między Placówką a Użytkownikiem,
 6. Placówka– przedszkole lub żłobek, do którego uczęszcza dziecko Użytkownika,
 7. Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Administratorem a Placówką, w wyniku realizacji której Użytkownikowi nadawany jest dostęp do Aplikacji,
 8. Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Aplikacji w ramach Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Placówką.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w związku z realizacją Umowy. Rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy sprawia, że Użytkownik traci możliwość korzystania z Aplikacji.
 2. Świadczone na rzecz Użytkownika usługi polegają na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest dla Użytkownika bezpłatne.
 4. Aplikacja dostępna jest w wersji webowej, z której można korzystać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Aplikacji. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik, który korzysta z usług Placówki, może nieodpłatnie dokonać rejestracji konta Użytkownika, po uzupełnieniu adresu email przez placówkę i aktywacji funkcji konta opiekuna.
 2. W celu rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło. Następnie Użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Użytkownik może również skopiować ów link, wprowadzić do pasku adresów w przeglądarce i wywołać stronę.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje aktualne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd dane zgodne z danymi, które posiada na temat Użytkownika Placówka. W razie zgłoszenia Administratorowi przez Placówkę nieprawidłowości dotyczących danych Użytkownika,, Administrator ma prawo ograniczyć lub zablokować Użytkownikowi dostęp do konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 4. Użytkownik ma możliwość edytowania swoich danych w zakładce „Ustawienia Konta” widocznej po kliknięciu na swój profil w wersji webowej w przeglądarce internetowej.
 5. Po rejestracji konta, Użytkownik może logować się do niego z wykorzystaniem danych dostępowych (adresu e-mail oraz zdefiniowanego hasła). Użytkownik zobowiązany jest zadbać o poufność i bezpieczeństwo danych dostępowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w wyniku wejścia w posiadanie danych dostępowych z uwagi na okoliczności leżące po stronie Użytkownika.
 6. Placówka ma możliwość zarządzania kontami Użytkowników. Placówka może w każdej chwili zawiesić dostęp Użytkownika do konta, jak również usunąć konto Użytkownika. Użytkownik otrzyma w takiej sytuacji stosowne powiadomienie na swój adres e-mail przypisany do konta.

§ 4 Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniej rejestracji konta Użytkownika.
 2. Korzystanie z Aplikacji odbywa się po zalogowaniu do konta Użytkownika.
 3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej.
 4. Aplikacja pozwala Użytkownikowi podejmować określone czynności związane z uczęszczaniem dziecka Użytkownika do Placówki. Zakres czynności możliwych do podjęcia przez Użytkownika uzależniony jest od ustawień Aplikacji dokonanych przez Placówkę.
 5. Placówka jest w posiadaniu danych dziecka niezależnie od tego, czy Użytkownik korzysta z Aplikacji. Aplikacja jest jedynie narzędziem usprawniającym komunikację pomiędzy Placówką a Użytkownikiem.
 6. Jeżeli Placówka aktywowała taką funkcję, Użytkownik może opłacać Należności z poziomu Aplikacji. Zestawienie Należności jest widoczne w Aplikacji w zakładce „Rozliczenia”. Płatności odbywają się zgodnie z § 5 Regulaminu.
 7. W Aplikacji widoczne są aktualności publikowane przez Placówkę. Użytkownik ma możliwość wchodzenia w interakcję z treściami publikowanymi przez Placówkę, które to interakcje będą widoczne dla Placówki oraz pozostałych Użytkowników przypisanych do danej Placówki.
 8. Użytkownik ma możliwość dodania danych kontaktowych do osób, z którą pracownicy Placówki mogą się kontaktować w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Placówki. Dodając takie dane, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do podania tych danych, a osoby, których dane dotyczą mają świadomość ich przetwarzania w ramach Aplikacji.
 9. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, uważa się za przekazywane Placówce. Administrator nie ma własnego celu w przetwarzaniu tych informacji. Rola Administratora sprowadza się do zapewnienia Placówce przestrzeni do komunikacji ze swoimi klientami, co następuje na podstawie Umowy.
 10. Użytkownik może korzystać z funkcji Aplikacji zaprogramowanych przez Administratora, które to funkcje odpowiadają zobowiązaniom Administratora wobec Placówki wynikającym z Umowy.
 11. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, przyjętymi zwyczajami i dobrymi obyczajami, a w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do: 1.) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, 2.) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń, 3.)niepodejmowania jakichkolwiek prób ingerencji w kod źródłowy, mechanizmy, algorytmy odpowiadające za funkcjonowanie Aplikacji, 4.) niepodejmowania jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do zasobów Aplikacji nie przeznaczonych dla Placówki, w szczególności do bazy danych lub zasobów innych Użytkowników, 5.) niewykorzystywania Aplikacji do podejmowania działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 6.) niewykorzystywania Aplikacji do prowadzenia uciążliwych lub agresywnych działań marketingowych, 7.) nierozsyłania za pośrednictwem Aplikacji niezamówionych informacji handlowych, 8.) niekorzystania z Aplikacji lub jej elementów w sposób naruszający prawa autorskie przysługujące do Aplikacji Administratorowi (patrz § 8 Regulaminu), 9.) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
 12. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niedozwolony, Placówka wystosuje upomnienie, przesyłając je na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. Trzykrotne upomnienie o korzystaniu z Aplikacji w sposób niedozwolony uzasadnia zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji. O każdym upomnieniu informowana jest również Placówka, do której przypisany jest Użytkownik.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, komunikaty, materiały, informacje udostępniane przez Placówkę lub Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

§ 5 Należności

 1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik może natomiast uiszczać z poziomu Aplikacji Należności.
 2. Operatorem płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 3. Wszelkie płatności wnoszone za pomocą Aplikacji przez Użytkownika, wnoszone są na rzecz Placówki.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Prawa do Aplikacji oraz jej elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, przysługują Administratorowi.
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. W ramach Aplikacji mogą być dostępne treści, co do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom niż Administrator, w szczególności treści Użytkownika, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 4. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści, co do których Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie, bez stosownego zezwolenia podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7 Treści Użytkownika

 1. Użytkownik może publikować w ramach Aplikacji treści (teksty oraz zdjęcia), które będą widoczne dla innych Użytkowników przypisanych do danej Placówki oraz Placówki.
 2. Zakazane jest publikowanie treści naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich.
 3. Administrator nie monitoruje treści publikowanych przez Użytkownika, ale może reagować na zgłoszenia pochodzące od Placówki lub innych Użytkowników, a w wyniku takich zgłoszeń moderować lub usuwać treści.
 4. Treści opublikowane przez Użytkownika, takie jak komentarze, posty lub reakcje widoczne na tablicy Placówki, usuwane są z Aplikacji wraz z trwałym usunięciem Użytkownika przez Placówkę.

§ 8 Uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 1.) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, 2.) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, 3.) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl..
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz dzieci Użytkownika jest Placówka, która powierza Administratorowi przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz dzieci Użytkownika jako podmiot przetwarzający.
 3. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownik oraz dzieci Użytkownika zdeterminowany jest okresem świadczenia przez Administratora na rzecz Placówki usług związanych z przetwarzaniem tych danych. To Placówka decyduje o tym, jak długo informacje dotyczące Użytkownika oraz jego dzieci będą przechowywane w Aplikacji. Informacje te usuwane są z Aplikacji po trwałym usunięciu Użytkownika przez Placówkę.
 4. W sprawie swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik powinien kontaktować się z Placówką. W sytuacji, w której Użytkownik chce trwale usunąć swoje dane z Aplikacji, może zwrócić się również w tym zakresie do Administratora. W takiej sytuacji, Administrator poinformuje o takim żądaniu Placówkę. Jeżeli Placówka oraz Użytkownik nie dojdą do porozumienia odnośnie przetwarzania danych Użytkownika oraz jego dziecka w Aplikacji, Administrator usunie trwale te dane z Aplikacji.
 5. Aplikacja w wersji webowej wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są tylko w celu zapisania sesji zalogowania użytkownika wyłącznie po jego bezpośredniej zgodzie.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kidplace.pl/polityka-prywatnosci-rodzice/

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z uwagi na konieczność dostosowania treści Regulaminu do zmian przepisów prawa oraz zmian technologicznych lub funkcjonalnych, bez uszczerbku dla praw nabytych uprzednio przez Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 roku.